Minh Digital cung cấp dịch vụ chuyển đổi số trong kinh doanh Nhà Hàng và làm đẹp. Chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ để thay đổi toàn diện cách thức vận hành là yếu tố sống còn cho doanh nghiệp kinh doanh nhà hàng & dịch vụ ăn uống và làm đẹp.